Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden Startmoment, gevestigd te Apeldoorn.

Artikel 1: definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: Startmoment die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten op het gebied van (e-)coaching, wandelcoaching, psychosociale hulp, (personal) training en aanverwante werkzaamheden;
 2. Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;
 3. Diensten: alle door Startmoment aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten, waaronder coaching, personal training en andere vormen van (ambulante) begeleiding in de ruimste zin des woord;
 4. Coach: de hulpverlener van Startmoment
 5. Coachee of cliënt: degene die deelneemt aan een begeleiding, advies, personal training- of coachtraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

Artikel 2: Toepassing van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Startmoment diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen in deze voorwaarden zijn slechts geldig als zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
 2. Niet alleen Startmoment, maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen;
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever;
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Startmoment uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 5. Voor personal training zijn specifieke algemene voorwaarden. Deze bevinden zich als bijlage 1 onder deze pagina.

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen en acceptatie

 1. De door Startmoment gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Startmoment is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk (email) binnen 30 dagen wordt bevestigd;
 2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en vrijgesteld van BTW;
 3. Offertes zijn gebaseerd op de bij Startmoment beschikbare informatie;
 4. De overeenkomst tussen opdrachtgever en Startmoment is gesloten als de overeenkomst is ondertekend door de coachee wanneer deze ook opdrachtgever is. Wanneer er een derde partij als opdrachtgever fungeert dan is de overeenkomst gesloten wanneer Startmoment de gemaakt afspraak schriftelijk bevestigt en de opdrachtgever de juistheid daarvan niet vóór aanvang (Max. 10 werkdagen) van de werkzaamheden heeft betwist.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Met de Startmoment gesloten overeenkomsten leiden voor Startmoment tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting. Startmoment is gehouden haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Startmoment verlangd kan worden. Startmoment zal de richtlijnen en gedragsregels van de NOBCO, NBTP en Fitvak naar beste inzicht en vermogen naleven;
 2. Indien en voor zover Startmoment dat nuttig of noodzakelijk acht, heeft zij het recht om – in overleg met opdrachtgever- bepaalde werkzaamheden uit te laten voeren of bij te laten staan door derden;
 3. Alle gegevens die door Startmoment als noodzakelijk worden beschouwd of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, worden door de opdrachtgever tijdig aan Startmoment verstrekt. Als de benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt aan Startmoment, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
 4. Startmoment is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij dit voor haar kenbaar behoorde te zijn;
 5. De coachee zal eerlijk en open bijdragen aan de gesprekken en zich inzetten. De coachee is en blijft zelf verantwoordelijke voor diens eigen gedragingen, de consequenties hiervan, zowel tijdens de coach- en training sessies met de coach als daarna, op zich voor het boeken van resultaat. Ook neemt coachee rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en consequenties daarvan. Daarnaast zal de coachee zich houden aan de gemaakte afspraken, zowel op tijd en plaats alsmede aanvullende afspraken die tijdens de coachsessies worden gemaakt;
 6. Mocht de coach tijdens het coaching-, training of het psychosociale hulp traject zaken of ziektebeelden vermoeden die niet binnen het werkterrein of deskundigheid van de coach vallen, dan zal de coach de coachee hierover informeren en aangeven dat een consult elders wenselijk is. Wanneer de coachee hier schriftelijk mee akkoord gaat, zal de coach een overdracht met bevindingen schriftelijk doen toekomen aan coachee en/of rechtstreeks aan collega deskundige.

Artikel 5: Contractduur en opzegging

 1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aan gegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen;
 2. Beide partijen kunnen te alle tijde de overeenkomst schriftelijk (mail) opzeggen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Wanneer een opdracht één jaar of langer is, dienen beide partijen een opzegtermijn van 2 maanden in acht te nemen;
 3. Het opzeggen van de overeenkomsten bij art.5.2 gelden niet voor E-coaching trajecten, korte online (coach) trajecten of online trainingen. Bij E-coaching trajecten geldt het volgende: Wanneer het wenselijk is om de coachrelatie eerder dan het afgesproken aantal sessies binnen het pakket te beëindigen, staat daar een opzegtermijn van 7 dagen voor. Wat inhoudt dat één consult van de nog te gebruiken consulten niet gerestitueerd wordt. Bij korte online (coach) trajecten of online trainingen geldt het volgende: als coachee besluit het traject of training te beëindigen is restitutie niet mogelijk. 
 4. Wanneer een coachee meer dan 4 weken niets meer van zich laat horen vervalt elke vorm van restitutie;
 5. Opdrachtgever zijnde een particulier dient annulering schriftelijk (mail) of telefonisch op te zeggen. Opdrachtgever zijnde een bedrijf dient annulering schriftelijk op te zeggen;
 6. Bij beëindiging van coach- en andere trajecten door opdrachtgever zijnde een bedrijf, binnen 2 weken voor aanvang is opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren of van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. Wordt de beëindiging tussen 2 en 4 weken voor aanvang van het traject dan zullen 50% van deze kosten in rekening gebracht worden. Bij 4 weken of meer voor aanvang van het traject zullen er geen kosten in rekening gebracht worden, behalve de kosten genoemd in artikel 5.3;
 7. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Startmoment zonder kennisgeving van beëindiging.

Artikel 6: Wijziging/annulering van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wansprestatie door Startmoment op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren;
 2. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Startmoment de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;
 3. Indien de ontbinding van de overeenkomst aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Startmoment gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan;
 4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Startmoment (zie ook art. 7 overmacht), zal Startmoment in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging toerekenbaar is;
 5. Wanneer opdrachtgever zijnde een particulier binnen 24 uur voor aanvang van de sessie annuleert is deze opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren of van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. Wanneer de annulering eerder plaats vindt zullen er geen kosten in rekening worden gebracht;
 6. Wanneer opdrachtgever zijnde een bedrijf binnen 24 uur voor aanvang van de sessie annuleert is deze 100% van de kosten van de geannuleerde uren of van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. Tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de sessie is dan 50% van deze kosten en langer dan 48 uren voor aanvang brengt Startmoment geen kosten in rekening.
 7. In geval van overlijden van opdrachtgever eindigt de overeenkomst op het tijdstip waarop opdrachtnemer daarvan in kennis wordt gesteld. Er zal bij vaststelling van de restitutiegelden een verrekening plaatsvinden tussen de reeds uitgevoerde sessies en de sessies die komen te vervallen (bij vooruit betaling van trajecten).

Artikel 7: Overmacht

 1. Startmoment is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt;
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waar op Startmoment geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Startmoment niet in staat is zijn verplichting na te komen. Startmoment heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Startmoment haar verbintenis had moeten nakomen;
 3. Startmoment kan gedurende dat de overmacht voortduurt de verplichting vanuit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is iedere partij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij;
 4. Voor zover Startmoment ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen, is Startmoment gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8: Betaling

 1. Het honorarium van Startmoment bestaat tenzij schriftelijk anders is overeengekomen uit een vooraf bepaald bedrag per overeenkomst óf geleverde dienst (sessie) en /of kan berekend worden op basis van de gewerkte tijdseenheid van de opdrachtnemer;
 2. Voor opdrachtgevers die ook particuliere coachees zijn, zijn alle bedragen uitgedrukt in euro’s en vrijgesteld van BTW. Voor opdrachtgevers bestaande uit bedrijven zijn alle bedragen uitgedrukt in euro’s en vrijgesteld van BTW;
 3. Opdrachtgevers die ook particuliere coachees zijn betalen, zoals overeengekomen in de overeenkomst, op rekening of contract. Facturen dienen altijd binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden. Wanneer er door de coachees gebruik wordt gemaakt van e-coaching, dan zal deze vóóraf het factuurbedrag overmaken, het is mogelijk om dit via een tikkie te voldoen. Personal training trajecten dienen ook vooraf betaald te worden, zie hiervoor bijlage 1;
 4. Wanneer de opdrachtgevers bedrijven zijn dan dienen zij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Betalingen zullen plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook;
 5. Bij niet tijdige betaling door opdrachtgever, zal hij automatisch in gebreke zijn zonder dat verder ingebrekestelling vereist is. In geval van verzuiming behoudt Startmoment het recht om de overeengekomen werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten en rente en aanmaningskosten in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente. Tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag;
 6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Startmoment en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Startmoment onmiddellijk opeisbaar zijn;
 7. Als van Startmoment meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor  aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

Artikel 9: Incassokosten

 1. Indien door Startmoment in verband met verzuim van de opdrachtgever invorderingsmaatregelen dient te treffen, komen de kosten die verband houden met die invordering ten laste van de opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op tenminste 15% van de openstaande facturen;
 2. De kosten voor eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en /of advocaten zijn in bovengenoemde kosten inbegrepen.

Artikel 10: Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijk informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;
 2. Gesprekken, sessies en andere contacten die tussen coachee en coach plaatsvinden zullen door de coach, ongeacht de wijze van vastlegging of overdracht, alleen aan derden worden verstrekt nadat de coachee kennis van de informatie heeft genomen en schriftelijk akkoord heeft verklaard dat de coach/Startmoment de informatie mag verstrekken, tenzij anders bepaald in de Nederlandse wetgeving;
 3. De coach zal de opdrachtgever, mocht dit een andere partij zijn dan de coachee, geen enkele mededelingen doen over de inhoud en het verloop van het traject, tenzij in overeenkomst is vastgelegd of door coachee uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven.

Artikel 11: Intellectuele eigendommen

 1. Startmoment behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Hieronder worden begrepen maar niet beperkt tot testen, ebooks, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s;
 2. Opdrachtgever en/of coachee mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Startmoment geen gebruik maken van de producten die Startmoment hen verschaft, anders dan ten behoeve van de opdracht;
 3. Startmoment heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgevers en coachees ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. Startmoment aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Startmoment;
 2. Startmoment is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Startmoment is uitgegaan van de door of namens opdrachtgever/coachee verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
 3. Startmoment is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan bij gebruik van internet voor e-coaching of e-psychosociale hulp. De coachee is bij aangaan van de overeenkomst met Startmoment ook op de hoogte van en akkoord met de algemene voorwaarden die gelden van het e-programma waar Startmoment gebruik van maakt;
 4. Indien Startmoment aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de orde, althans tot dat gedeelte van de order waarop aansprakelijkheid betrekking heeft
 5. Startmoment is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade;
 6. Elke aansprakelijkheid van Startmoment voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13: Persoonsgegevens

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met Startmoment wordt aan Startmoment toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Startmoment uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 14: Geschillenbeslechting

 1. Op iedere overeenkomst tussen Startmoment en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;
 2. Geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Startmoment gevestigd is.
 
Bijlage 1: Personal Training (afwijkende algemene voorwaarden)

Artikel 1: aard van de overeenkomst

De aard van deze overeenkomst is dat je de personal trainer (aangesloten bij Startmoment) inhuurt voor het geven van trainingsadviezen, het samenstellen van een trainingstraject, het begeleiden van dit traject en coaching (tijdens het trainen, wandelcoaching of vitaliteitscoaching). De personal trainer draagt zorg voor haar kennis en kunde door opleidingen en bijscholingen te volgen. Daarnaast zorgt Startmoment voor de benodigde materialen om de training en coaching te ondersteunen. Als deelnemer aan fysieke trainingen dien je tijdens elke training te beschikken over een door jouw meegebrachte handdoek, binnen sportschoenen en, indien gewenst, een eigen drinkflesje of bidon.

Artikel 2: Aansprakelijkheid

Het is bij jou bekend dat je je hebt ingeschreven voor een traject met inspannende fysieke activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot; krachttraining, cardiotraining en het gebruik van diverse materialen die zijn ontworpen, aangeboden, aanbevolen en/of gecontroleerd door Startmoment. Je bent zelf verantwoordelijk voor het inwinnen, opvolgen en informeren van de personal trainer van (medisch) advies m.b.t. medische indicaties of medicatie. Medisch advies dien je op te vragen bij je eigen (behandelend) arts. De personal trainer verklaart uiterst zorgvuldig met jou persoonlijke gegevens om te gaan. Bij vrij, zelfstandig sporten ben je zelf verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van de oefeninen. Startmoment en haar personal trainer, coaches zijn ten alle tijden niet aansprakelijk in geval van blessures, letsel, ongevallen etc. tijdens of ten gevolge van alle soorten trainingen en andere diensten (wandelcoaching).

Artikel 3: Prijzen, betalingen en lidmaatschap

Je bent ermee bekend en stemt ermee in dat gekochte personal trainingssessies en lidmaatschappen niet overdraagbaar of toewijsbaar zijn. Je erkent dat er voorafgaande betaling is vereist voor blokken van de trainingssessies (strippenkaart). Trainingen dienen per vooruitbetaling te worden voldaan. Betalingen die zijn gedaan worden niet gerestitueerd. Er wordt geen terugbetaling verleend voor trajecten of sessies die niet werden voltooid. Als je een lidmaatschap wilt opzeggen, ben je daar zelf verantwoordelijk voor. De opzegging dient 4 weken voor het einde van je traject binnen te zijn. Dit kan via email: info@startmoment.nl. Bij geen opzegging wordt het lidmaatschap telkens met 4 weken verlengd. Je erkent dat de specifieke ontheffing van aansprakelijkheid, goedkeuring en instemming van deze overeenkomst onbeperkt geldig blijft; dus ook bij een verlenging.

Artikel 4: Annuleren, niet of te laat komen

Je erkent dat de afspraken zijn gereserveerd en dat annuleringen minimaal 24 uur van tevoren moeten worden gemeld bij de personal trainer. Je ontvangt geen terugbetaling voor gemiste afspraken. Het is je eigen verantwoordelijkheid om je personal training afspraken bij de wonen zoals ze zijn gepland. Je begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip starten en eindigen en je erkent dat vertragingen bij het starten geen reden zullen zijn om de training langer door te laten lopen buiten de resterende duur van de geplande tijd.

Artikel 5: Jouw gegevens en geheimhouding

Startmoment gebruikt en verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving. zoals de AVG.

Apeldoorn, mei 2024, versie 1.0

Startmoment | Miranda  Kalksma

06-37118980 | info@startmoment